Kullanıcı Sözleşmesi

Kullanıcı Sözleşmesi

ELEKTRONİK PARA İHRACI VE ÖDEME HİZMETİ

 GENEL ŞARTLAR VE KOŞULLAR SÖZLEŞMESİ

1.Taraflar

İşbu Elektronik Para İhracı ve Ödeme Hizmetleri Genel Şartlar ve Koşullar Sözleşmesi ("Sözleşme"); bir tarafta Tayahatun Mh. Tığcılar Sk. İmam Ali Han No:22 Fatih /İstanbul adresindeki Cemete Elektronik Para ve Ödeme Hizmeti A.Ş (“CMT”) ile diğer tarafta Ödeme Hizmetleri’ni temin etmek üzere işbu Sözleşme’yi onaylamış Kullanıcı’nın sürekli ödeme ilişkilerinin, bunlara ilişkin şartların ve koşulların belirlenmesini teminen aşağıda yer verilen hususlara ilişkin olarak akdedilmiştir. 

Bundan böyle CMT ve Kullanıcı ayrı ayrı "Taraf" ve birlikte "Taraflar" olarak anılacaklardır.

2. Tanımlar

Sözleşme içerisinde kullanılan;

Alıcı: Ödeme hizmetine konu fonun ulaşması istenen gerçek veya tüzel kişiyi,

Elektronik Para: CMT"’nin kabul ettiği Fon karşılığı ihraç edilerek elektronik olarak saklanan ve Mevzuat kapsamında tanımlı ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesinde kullanılan ve CMT dışındaki gerçek ve tüzel kişiler tarafından da ödeme aracı olarak kabul edilen parasal değeri,

Fon: Banknot, madeni para, kaydi para veya elektronik parayı

Fona çevirme: Elektronik paranın banknot, madeni para veya kaydi paraya çevrilmesini

Gönderen: Kendi ödeme hesabından veya ödeme hesabı bulunmaksızın ödeme emri veren gerçek veya tüzel kişiyi

CMT Cüzdan: Kullanıcı adına CMT nezdinde açılan ve ödeme hizmetlerinin sunulmasında kullanılan hesabı

Harcama İtirazı: CMT Kart hamillerinin kart kullanımıyla ilgili olarak yapacakları şika^yet ve itiraz başvuruları,

Hassas Ödeme Verisi: Kullanıcı tarafından Ödeme Emri’nin verilmesinde veya Kullanıcı kimliğinin doğrulanmasında kullanılan, ele geçirilmesi veya değiştirilmesi halinde dolandırıcılık ya da sahte işlem yapılmasına olanak sağlayabilecek şifre, güvenlik sorusu, sertifika, şifreleme anahtarı ile PIN, kart numarası, son kullanma tarihi, CVV, CVV2, CVC2 kodu dahil her türlü güvenlik önlemi içeren ödeme araçlarına ilişkin kişisel güvenlik bilgilerini,

Kanun: 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’unu,

Kimlik Tanımlayıcısı: CMT’nin her bir Kullanıcı’sına özgülediği sayı, harf veya sembollerden oluşan kombinasyon ile şifreleri, 

Kullanıcı: Ödeme hizmeti kullanıcısı ile elektronik para kullanıcısını

Kurum: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu"nu

Mevzuat: Kanun, Yönetmelik ve ilgili ikincil düzenlemeler ile Mali Suc¸ları Araştırma Kurulu (MASAK)’ın yayınladığı ilgili sair düzenlemeleri,

Ödeme Aracı: Ödeme Emrini vermek için kullanılan kart, tablet, cep telefonu, şifre ve benzeri kişiye özel aracı,

Ödeme Emri: Kullanıcı tarafından ödeme işleminin gerçekleşmesi amacıyla verilen talimatı, 

Ödeme İşlemi: Gönderen veya Alıcı’nın talimatı üzerine gerçekleştirilen Fon yatırma, aktarma veya çekme faaliyetini,

Ödeme Hizmetleri: CMT’nin Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca sunmakta olduğu ödeme hizmetlerini,

CMT Kart: CMT tarafından üretilen, Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri kapsamında bakiye yüklenen, önceden karta yüklenen tutar kadar harcamaya imkan veren, kredi limitinin bulunmadığı, mülkiyeti CMT’ye ait fiziki ve/veya sanal ön ödemeli kartı,

Kart Hamili: Kendisine CMT tarafından kart verilen kullanıcıyı,

Sistem Ortağı: CMT’nin, Ödeme Hizmetlerinin gerçekleştirilmesi adına işbirliği yaptığı banka veya diğer finansal kurumlar ile bu hizmetlerin tamamlanmasında ilgisi bulunan üçüncü kişileri, 

Uzaktan İletişim Aracı: Mektup, katalog, telefon, faks, radyo, televizyon, elektronik posta mesajı, internet, kısa mesaj hizmetleri gibi fiziksel olarak karşı karşıya gelinmeksizin sözleşme kurulmasına imkan veren her türlü araç veya ortamı,

Ücret: İşbu Sözleşme’nin EK-1’nde belirtilen ve Kullanıcı’nın, sunduğu hizmetler karşılığında CMT’ye ödediği ve zaman zaman CMT’nin önceden Kullanıcı’yı bilgilendirmek üzere değişiklik yapabileceği tüm vergiler dahil ücret ve komisyonları,

Tebliğ: Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemlerinin Yönetimine ve Denetimine İlişkin Tebliğ"i

Yönetmelik: Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmeliği ifade eder. 

3. Sözleşme’nin Konusu ve Amacı

İşbu Sözleşme’nin konusu, Mevzuat kapsamında Kullanıcı’ya sunulacak Elektronik Para İhracı ve Ödeme Hizmetlerinin kapsamı ile kullanımına ilişkin koşulların ve Taraflar’ın bu hizmetlere ilişkin hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. 

4. CMT Elektronik Para İhracı ve Ödeme Hizmeti Kullanımına İlişkin Genel Hükümler:

4.1. Kullanıcı, Elektronik Para İhracı ve Ödeme Hizmetleri’nden, aşağıda belirtilen süreçleri tamamlayarak CMT nezdinde oluşturulacak CMT CÜZDAN HESABI ve/veya kendisine tahsis edilecek olan ÖDEME ARACI vasıtasıyla yararlanabilecektir.

4.2. Kullanıcı CMT sistemi üzerinden, CMT Cüzdan açılışını, gerekli bilgileri tamamlayarak yapar.  

4.3. CMT’nin kullanıcının CMT HİZMETLERİ’ni kullanma talebini reddetme hakkı saklıdır.

4.4.Kullanıcıların CMT hizmetlerinden yararlanması, CMT ile işbu Sözleşme’nin ve ayrılmaz parçası olan eklerini akdetmesi ve Kullanıcı’ların sürekli ödeme hizmetlerinden yararlanırken ödeme emri’ni ödeme aracı kullanarak vermeleri koşuluna bağlıdır.

4.5.Ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Kullanıcı tarafından sunulması gereken bilgilere ödeme ara yüzü üzerinden erişilmesi mümkün olup Kullanıcılar bu bilgileri kendisi dolduracaklardır. Bu kapsamda Kullanıcı, yararlanılan ödeme hizmetine göre ilgili alanlara manuel olarak veri girişi yaparak Kullanıcı tarafından bilinebilecek bilgileri ayrıca belirtecektir.

4.6.Kullanıcı tarafından Elektronik Para ihracı talebinde bulunulması halinde CMT, Kullanıcı tarafından tanımlı kredi kartı, banka kartı veya banka hesabı üzerinden iletilen fon kadar Elektronik Parayı ihraç ederek Kullanıcı’ya sunacaktır. CMT, elektronik para karşılığında aldığı fonun tutarını gösteren dekontu elektronik ortamda Kullanıcı’ya iletecektir.

4.7.CMT, Mevzuat ve diğer kanunların verdiği yetkiler ve koyduğu yükümlülükler saklı kalmak kaydıyla, Kullanıcı’nın talebi üzerine elektronik paranın karşılığı kadar fonun geri ödenmesine ilişkin işlemleri gecikmeksizin, her halde en geç iki iş günü içerisinde yapmakla yükümlüdür. Geri ödeme elektronik paranın fona çevrilmesi suretiyle gerçekleştirilir.

4.8.KULLANICI sahip olduğu elektronik paranın bir kısmının veya tamamının fona çevrilmesini talep edebilir. CMT, Mevzuat uyarınca aksi yönde bir hak veya yükümlülüğü bulunmadığı sürece, Kullanıcı’nın talebi üzerine Elektronik Para karşılığı kadar fonun geri ödenmesine ilişkin işlemleri gerçekleştirecektir. Elektronik paranın ihracında kullanılan yönteme göre valör tarihi belirleme hakkı CMT’ye ait olup söz konusu valör tarihinden önce bu tutarların fona çevrilmesinin talep edilmesi durumunda kullanıcı, CMT web sitesinde yer alan tüm vergiler dahil ücret ve komisyonları ödemeyi kabul eder.  

4.9.CMT, elektronik paranın karşılığı olan fonları, yalnızca kullanıcıların sistemde kayıtlı olan banka hesaplarına ödemektedir. Ödemenin yapılabilmesi için kullanıcının hesabının onaylanmış olması, CMT tarafından talep edilen kimlik doğrulama bilgilerinin kullanıcı tarafından temin edilmiş olması gerekmektedir.

4.10.CMT kullanıcıları, güvenlik sebepleri dolayısıyla yalnızca kendilerine ait olan banka hesaplarına ödeme talebinde bulunabileceklerdir. CMT Hesap adı ve soyadı ile ödemeyi gönderen kişinin adı soyadı eşleşmemesi durumunda banka havale/eft komisyonları kesilerek kalan tutar kullanıcıya iade edilecektir, Bu ödemelerde aracı olarak kullanılan bankalardan kaynaklanan gecikmelerden CMT sorumlu değildir.

5. Kullanıcı’nın Banka/Kredi Kartı İle Yapacağı Güvenli Ödemelere İlişkin Düzenlemeler

5.1. İşbu Sözleşme kapsamında, Kullanıcı, CMT hesabına tanımladığı banka/kredi kartları ile CMT’nin sunduğu 3D Secure doğrulama yöntemi ile gerçekleştirilen güvenli ödeme hizmetlerinden faydalanabilir.

5.2.Kullanıcı, 5.1. maddedeki hizmetlerden yararlanmak için kullanmak istediği banka/kredi kartını CMT hesabına tanımlayacaktır.

5.3.CMT hesabına tanımlanacak banka/kredi kartları, sadece CMT hesap sahibinin adına düzenlenen bir kart olmalıdır. 

5.4.Kullanıcı, CMT nezdinde tanımladığı banka/kredi kartından doğrulamanın gerçekleştirilmesi için, hemen sonra iade edilmek üzere, tek seferlik 1 TL çekileceğini peşinen kabul eder.

5.5. Bu işlemden sonra ödeme tutarı kadar bir miktar Kullanıcı’nın banka/kredi kartından çekilerek karşılığında elektronik para ihraç edilir.

5.6. Kullanıcı, bu şekilde elektronik paraya çevrilen tutarı ilgili mal ve/veya hizmetlerin alımında kullanır.

6. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

6.1.Ödeme Hizmetlerine İlişkin Hak ve Yükümlülükler

6.1.1. Kullanıcı, Ödeme Emri’nin CMT’ye ulaştığı anda Ödeme Emrinin geri alınamayacağını kabul eder. Ödeme Emri herhangi bir İş Günü 17:00 sonrasında ulaştığı takdirde,  takip eden ilk İş Günü ulaşmış sayılacaktır.

6.1.2. Ödeme Hizmeti kapsamında CMT, Kullanıcı tarafından yapılan ödemelere ilişkin olarak kendisine iletilen bedelleri, aşağıda belirtilen onay süreçlerinin tamamlanmasını takiben Alıcı’ya aktarmayı taahhüt etmektedir.

6.1.3. Sözleşme kapsamında CMT, Kullanıcı tarafından Ödeme Emrinin verildiği tarihi takip eden en geç 2 (iki) İş Günü içerisinde alıcının CMT nezdindeki hesabına aktarılmasından sorumludur. CMT bu sorumluluğunu yerine getirmediği takdirde ödeme işleminin gerçekleşmemiş veya hatalı gerçekleşmiş kısmını gecikmeden Kullanıcı’nın CMT Cüzdan hesabına iade edecektir.

6.1.4. Kullanıcı, Hizmetin kullanımı için oluşturulan kullanıcı hesabını (ilgili kullanıcı adı ve şifre dahil), sahip olduğu Ödeme Aracı’na ve Hassas Ödeme Verilerini korumaktan sorumlu olacak ve bunları üçüncü kişilerle paylaşmayacaktır. Bahsi geçen bilgiler veya Ödeme Aracı’nın kaybolması, çalınması veya yetkisiz bir şekilde kullanımının söz konusu olması halinde Kullanıcı durumu derhal CMT’nin destek@cmtcuzdan.com adresine e-posta göndererek veya 0 (850) 260 09 60 numaralı çağrı merkezinden ulaşarak bildirmekle yükümlüdür.

6.1.5. CMT, kendi hizmetleri üzerinden gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin olarak limit belirleme hakkını haizdir. Kullanıcı, CMT tarafından belirlenen işlem limitleri ile bağlı olduğunu, bu limitlerin üzerinde işlem gerçekleştiremeyeceğini kabul eder. CMT, herhangi bir zamanda Sözleşme’de belirlenen yöntem ve sürelere uygun şekilde bildirim yaparak işlem limitlerini güncelleyebilecektir.

6.1.6. Hizmet kapsamında gerçekleştirilen ödeme işlemlerine ilişkin aşağıda belirtilen bilgiler her ayın son günü Kullanıcı’ya raporlanacaktır:

- Ödeme işlemine özgü referans bilgisini ve Alıcı‘ya ilişkin bilgi

- Kullanıcı’nın ödeme hesabının borçlandırıldığı para birimi veya ödeme emrinde belirtilen para birimi cinsinden ödeme işlemi tutarı

- Ödeme işlemi için Kullanıcı tarafından ödenen/ödenecek toplam ücret ve ücretlerin dökümü

- Varsa ödeme işleminde uygulanan döviz kuru bilgisi ve bu döviz kuru kullanılarak hesaplanan ödeme işleminin tutarı

- Ödeme Emrinin alındığı veya Kullanıcı’nın hesabının borçlandırıldığı tarihe ilişkin bilgi

6.1.7. Mal ve/veya hizmetlerin ayıptan ari bir şekilde, ilgili fatura, irsaliye, garanti belgesi, kullanım kılavuzu vb. zorunlu belgelerle birlikte teslimi Alıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, CMT ile satın alınan mal veya hizmetlere ilişkin olarak CMT’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, mal veya hizmetin yasalara ve ahlaka uygun olmasını ve eksiksiz olarak temin veya teslim edilmesini, fatura, irsaliye, garanti belgesi vb. yasal düzenlemelere göre zorunlu belgelerin Kullanıcı’ya sunulmasının Alıcı’nın yükümlülüğünde olduğunu ve bunlara ilişkin olarak CMT’nin sorumluluğu bulunmadığını kabul eder. Kullanıcı, Alıcı ile arasında çıkabilecek her türlü ihtilafta CMT’nin taraf olmadığını ayrıca kabul eder. Kullanıcı, mal veya hizmete ilişkin ayıplı mal iddiası vb. her türlü yasal ve sözleşmesel taleplerini doğrudan Alıcı’ya iletecek olup bu kapsamda CMT’den herhangi bir talepte bulunamayacağını bilmekte ve kabul etmektedir.

6.1.8. CMT, Ödeme İşlemi’nin Mevzuat’a aykırı olması,  CMT’nin ticari ilke ve politikaları ile c¸elişiyor olması, işlemin taraflarına ve işlemin gerçekliğine ilişkin şüphe bulunması halinde Ödeme İşlemi’ni reddedebilir. 

6.1.9. CMT, işbu Sözleşme ve Hizmet koşullarını dilediği zaman herhangi bir ön bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkına sahiptir. Söz konusu değişiklikler (gerek CMT tarafından yapılmış olsun gerekse Kanun ve ilgili sair mevzuattan kaynaklanıyor olsun) işbu Sözleşme koşullarında bir değişikliğe sebep olduğu takdirde (mevzuat değişiklikleri daha kısa bir süreyi öngörmediği müddetçe) Kullanıcı’ya ilgili değişikliğin yürürlüğe girmesinden 30 (otuz) gün öncesinde değişikliğin kapsamı, yürürlük tarihi ve Kullanıcı’nın fesih hakkına ilişkin bilgileri içeren bir bildirim yapılacaktır. Kullanıcı, bahsi geçen değişikliği kabul etmediği takdirde Sözleşme’yi herhangi bir ücret ödemeksizin feshedebilecektir. Kullanıcı’nın 30 (otuz) günlük süre içinde fesih hakkını kullanmaması halinde değişiklik kabul edilmiş sayılacaktır. Kullanıcı bu kapsamda CMT’den herhangi bir talepte bulunamaz.

6.1.10. CMT, CMT Sistemi’nin düzgün olarak çalışması için sistemi geçici olarak durdurabilir veya sınırlandırabilir. Ancak CMT, üçüncü kişilerden kaynaklanan sorunlar nedeniyle CMT Hizmetleri’nin zamanında gerçekleşmemesinden sorumlu tutulamaz.

6.1.11.Kullanıcı, işbu Sözleme kapsamında gerçekleştirdiği her türlü işleme ilişkin bilgilerin CMT tarafından yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılabileceğini ve/veya anonim hale getirilerek kullanılabileceğini kabul ve beyan eder.

6.1.12. Kullanıcı Sözleşme bilgi ve koşullara CMT internet sitesi, çağrı merkezi ya da e-posta yoluyla ulaşabilir.

6.2.CMT Kart Kullanımına İlişkin Hak Ve Yükümlülükler

6.2.1.Kullanıcı kendisine verilen CMT Kart ile CMT Cüzdan hesabına erişebilir, ödeme talimatlarını verebilir ve mal ve/veya hizmet alımlarını gerçekleştirebilir.

6.2.2.Kullanıcı CMT Kart ile anlaşmalı kurum/kuruluş/iş yerlerinde, ürün ve hizmet alabilir, nakit çekebilir; ödeme ve para transferi işlemlerinde, banka ve ATM’lerde, anlaşmalı kurumların idaresindeki şehir içi toplu ulaşım ile stadyum/ spor alanları gibi tesislerdeki geçiş noktalarında ve uygulamaya alınacak diğer işlemlerde kullanılabilir.

6.2.3.Kartlar’ın kullanımı, takas ve mahsup işlemleri Kanun ile Kanuna bağlı yönetmelikler ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine tabiidir. Mevzuatta herhangi bir değişiklik olması halinde yapılan değişiklikler yürürlük tarihi itibarıyla uygulanır.

6.2.4. Kullanıcının Kartın kullanımından doğan sorumluluğu kartın eline geçtiği veya fiziki varlığı bulunmayan (sanal) kart/ cüzdan bilgilerin kendisine iletildiği andan itibaren başlar.

6.2.5.Kartın ve kartın kullanılmasına ilişkin kod numarası, şifre veya kimliği belirleyici diğer yöntemlere dair bilgilerin güvenli bir şekilde korunması ve başkaları tarafından kullanılmasına engel olacak önlemlerin alınması Kullanıcının sorumluluğundadır. Kartın veya bilgilerin kaybedilmesi, çalınması veya Kullanıcının iradesi dışında gerçekleşmiş herhangi bir işlemin öğrenilmesi halinde Kullanıcı bu durumu derhal telefon ve/veya internet kanalı ile CMT’ye bildirmek yükümlülüğü altındadır. Bu gibi hallerde, Kullanıcının bildiriminden önceki 24 (yirmi dört) saat içinde gerçekleştirilen işlemlerden ilgili yasal sorumluluk saklı olmak üzere hukuka aykırı kullanımdan doğan zararlar, Kullanıcının sorumluluğundadır. Hukuka aykırı kullanımın, kullanıcının ağır ihmaline veya kastına dayanması halinde ve gerekli bildirimin yapılmaması halinde bu sınır uygulanmaz.

6.2.6.Kartın yurt dışında kullanımı ile doğacak olan borç ve alacak kayıtları, ilgili uluslararası kart kuruluşu aracılığı ile döviz cinsinden CMT’ye bildirilir ve harcamalar ilgili komisyon ve masraflarıyla birlikte, Kullanıcı’nın hesabına kaydedildiği tarihte CMT’nin Mevzuat hükümlerine uygun olarak belirlediği döviz satış kuru veya bu tür harcamalar için tespit edilecek aylık ortalama kur üzerinden Türk Lirası’na çevrilir ve yansıtılır.

6.2.7. Kullanıcının Cayma hakkı Sözleşme’nin kurulduğu tarihte başlar ve kurulmasından itibaren on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeden ve cezai şart ödemeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkını kullanmak isteyen kullanıcı, bu süre içinde CMT’ye 0850 260 09 60 no’lu Çağrı Merkezi yoluyla cayma isteğini iletecektir.  İlgili mevzuat uyarınca 7 (yedi) gün içinde kurum tarafından kart iptali yapılır.

6.2.8. CMT Kart kullanımına ilişkin her türlü bilgi, anlaşmalı işyerleri, nakit çekim noktaları, kampanya, puan uygulamaları, masraf ve ücretler ile diğer her türlü ayrıntılı bilgiye CMT’nin  0850 260 09 60  no’lu Çağrı Merkezinden öğrenilmesi mümkündür.

6.2.9. CMT Kartın kurum politikaları veya ilgili mevzuat çerçevesinde amaca uygun kullanılmadığının veya kampanya gibi uygulamaların ya da kart sisteminin suistimal edildiğinin tespit edilmesi durumunda CMT kartın kullanımı durdurabilir.

7- Hatalı Ve Yetkisiz İşlemler İle Geri Ödeme

7.1 Hatalı ve Yetkisiz İşlemler

7.1.1. Kullanıcı yetkilendirmediği veya hatalı gerçekleştirilmiş Ödeme İşlemi’ni öğrendiği andan itibaren CMT’ye gecikmeksizin bildirimde bulunmak suretiyle işlemin düzeltilmesini talep edebilir. Düzeltme talebi, her halukarda Ödeme İşlemi’nin gerçekleştirilmesinden itibaren 13 (on üç) ay içerisinde yapılır. Kullanıcının bu talebinin uygun bulunması halinde ilgili işlem bedeli Alıcıya aktarılmayarak CMT tarafından doğrudan Kullanıcı’ya iade edilecek, bildirim anında işlem bedeli Alıcıya aktarılmış ise CMT ilgili tutarları Alıcıdan iade talep ederek Kullanıcıya aktaracaktır.

7.1.2.Kayıp veya c¸alıntı bir Ödeme Aracı’nın kullanılması ya da kişisel güvenlik bilgilerinin gereği gibi muhafaza edilmemesi nedeniyle Ödeme Aracı’nın başkaları tarafından kullanılması durumunda, Kullanıcı yetkilendirmediği ödeme işlemlerinden doğan zararın 150 TL’ye kadar olan bölümünden sorumludur. Kullanıcı, yaptığı bildirimden sonra geçekleşen yetkilendirmediği Ödeme İşleminden sorumlu olmayacaktır. Bununla birlikte, Kullanıcı, Ödeme Aracı’nı hileli kullanması ve yükümlülüklerini kasten veya ağır ihmalle yerine getirmemesi durumunda yetkilendirilmemiş işlemden doğan zararın tamamından sorumlu olacaktır.

7.1.3 Gönderen sıfatını haiz Kullanıcı, Ödeme Aracı’nın hileli kullanması veya işbu Sözleşme’nin Ödeme Aracı ile ilgili hak ve yükümlülüklerini düzenleyen ilgili maddede yer alan yükümlülüklerini kasten veya ağır ihmalle yerine getirmemesi durumunda, yetkilendirilmemiş Ödeme İşleminden doğan zararın tamamından sorumludur. 

7.1.4.CMT, yetkisiz işlemin varlığına (herhangi bir Ödeme Aracı’nı kullanan kişinin o yetkili kişi olmadığı veya işlemi gerçekleştirmek için bilgileri bulunan kişi olmadığına) ilişkin haklı bir kanaati oluşursa Kullanıcı’nın yetkilendirmelerini inceleyerek hileli işlem şüphesi halinde ödemeyi kabul etmeme hakkını saklı tutar.

7.2 Ödeme İşlemi’nin gerçekleştirilmemesi veya Hatalı Gerçekleştirilmesi

7.2.1 CMT Ödeme İşlemi’nin doğru gerçekleştirilmesinden Gönderen sıfatını haiz Kullanıcılara karşı sorumludur. CMT, Alıcı’nın ödeme hizmeti sağlayıcısının ödeme tutarını aldığını ispatlaması halinde, ödeme işleminin doğru gerçekleştirilmemesinden sorumlu tutulamaz.

7.2.2 CMT, Ödeme İşleminin gerçekleşmemiş veya hatalı gerçekleşmiş kısmını gecikmeden Kullanıcıya iade eder ve tutarın CMT Cüzdanından düşülmüş olması halinde CMT Cüzdan’ı eski durumuna getirir.

7.2.3 Kullanıcı adına gelen ödemelerde CMT Ödeme İşlemi tutarını derhal Kullanıcı’nın CMT Cüzdan’nına aktararak kullanımına hazır hale getirir.

7.2.4 Ödeme emri’nin Kullanıcı konumunda olan Alıcı tarafından veya Alıcı aracılığıyla verildiği hallerde, CMT, ödeme emrini Gönderen’in ödeme hizmeti sağlayıcısına doğru olarak gönderilmesinden Alıcı’ya karşı sorumludur. CMT, Ödeme İşlem’i tutarının Alıcı’nın ödeme hesabına geçtiği iş gününün sonuna kadar bu tutarı Alıcı’nın CMT Cüzdanı’na aktararak kullanımına hazır hale getirmekle yükümlüdür.

7.2.5 Alıcı’nın ödeme hizmeti sağlayıcısının CMT olduğu hallerde, CMT, kendi hesaplarına aktarılmasını müteakip ödeme işlemi tutarını derhal Alıcı’nın hesabına aktarır ve kullanımına hazır hale getirir. CMT Ödeme emrini Gönderenin ödeme hizmeti sağlayıcısına doğru olarak gönderdiğini ispatlaması halinde, ödeme işleminin doğru gerçekleştirilmemesinden sorumlu tutulamaz. CMT talep edilmesi halinde gerçekleştirilmeyen veya hatalı gerçekleştirilen ödeme işlemini tespit eder ve sonucunu Alıcı’ya bildirir. CMT’den kaynaklanan nedenler ile ödeme işleminin gerçekleştirilmemesi veya hatalı gerçekleştirilmesi sonucunda ilgililerin ödemek zorunda kaldığı faiz ve ücretlerin tazmininden CMT sorumludur.

7.2.6 Alıcı tarafından yetkilendirilmiş veya alıcı aracılığıyla başlatılan ödeme işleminde yetkilendirme sırasında ödeme işlemine ilişkin tutarın tam olarak belirtilmemesi ve gerçekleşen ödeme işlemi tutarının, harcama geçmişi, sözleşme şartları ve ilgili diğer hususlar dikkate alınarak öngörülen tutarı aşması halinde, Kullanıcı gerçekleşen ödeme işlemi tutarı kadar geri ödeme yapılmasını talep edebilir. Alınan malın tüketilmesinden veya hizmetin alınmasından sonra geri ödeme talep edilemez. CMT Kullanıcıdan talebine ilişkin gerçeğe dayalı kanıtlar sunmasını isteyebilir. Geri ödeme talebi, ödeme işleminin gerçekleştirildiği tarihten itibaren iki ay içinde yapılmalıdır. CMT Kullanıcının geri ödeme talebini aldığı tarihten itibaren 20 (yirmi) İş Günü içerisinde ödemeyi yapar ya da gerekçeleri ile reddederek hukuki yolları başvurabileceğini bildirir.

7.2.7 Kullanıcının Harcama İtirazı talebinde bulunması halinde CMT, Sistem Ortağının harcama üzerinden herhangi bir tutarı mahsup etmeye kalkması durumunda CMT bundan kaynaklanacak zararının tamamını hiçbir ihbar/ihtara veya mahkeme kararına ihtiyaç olmaksızın kullanıcıdan tazmin edebilecektir.

8. Ödeme Aracını Kullanıma Kapatma

Ödeme hizmeti sağlayıcısı, ödeme aracının hileli veya yetkisiz kullanımı şüphesini doğuran durumlarda ödeme aracını kullanıma kapatır ve diğer kanunlarda yer alan bilgi verilmesini engelleyici hükümler ile güvenliği tehdit edici objektif nedenlerin bulunması hali dışında göndereni kullanıma kapatma gerekçesi konusunda bilgilendirir.

9. Şikayetlerin Bildirilmesi Ve Çözümü

Kullanıcı CMT tarafından sağlanan hizmetlere ilişkin şikayetlerini ad-soyad bilgisi ve CMT Cüzdan numarası ile aşağıda belirtilen şekilde CMT’ye başvurabilir. Sözleşme’ nin kapsamına giren konulara ilişkin tüm şikayet ve itirazları CMT’nin 0850 260 09 60 numaralı Çağrı Merkezi’ ne ulaşarak veya destek@cmtcuzdan.com Adresine eposta yolu ile iletebilecektir. CMT bu şikayetleri inceleyerek en geç 20 gün içinde Kullanıcıya bilgi verecektir.

10. Ödemenin Gerçekleştirileceği Para Birimi

CMT tarafından Kullanıcılarına sunulan ve işbu Sözleşme’ de sıralanan sürekli ödeme ilişkilerine konu hizmetler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan tüm para birimleri ile gerçekleştirilebilir. Bu bağlamda, Kullanıcıların ödeme hizmetlerini gerçekleştirmesinde kullandıkları para birimlerine ilişkin, 07/08/1989 tarihli ve 89/14392 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar’ da belirlenen düzenlemeler esastır. Kullanılacak döviz kuru Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası günlük alış/satış kuru ile serbest piyasada geçerli olan alış/satış kurları dikkate alınarak hesaplanacaktır. Ödeme İşleminde kullanılan döviz kurundaki değişiklikler, her Kullanıcı için aynı şekilde hesaplanır ve derhal uygulanır. 

11.Ücretler

11.1. CMT, kullanıcıya sağlamış olduğu işbu Sözleşme kapsamında sunulan hizmetler karşılığında, EK-1’de yer alan ve işbu Sözleşme’nin de eki ve ayrılmaz parçası niteliğindeki olan ücretleri alacaktır.

11.2 CMT, ürün ve hizmetler ile işlemlerden alınacak ücretleri; ilgili mevzuatta yer alan değişiklik esasına uygun olarak, tek taraflı olarak değiştirilebilir/artırılabilir.

12. Fikri Mülkiyet

"cmtcuzdan.com," "CMT" ve CMT Hizmetlerine ilişkin diğer tüm URL"ler, logolar ve ticari markalar CMT’nin ve lisanslı firmalarının ticari markaları ve tescilli ticari markalarıdır. Kullanıcı, CMT"nin önceden yazılı izni olmadan bunları kopyalayamaz, taklit edemez veya kullanamaz. Ayrıca tüm sayfa üst bilgileri, özel grafikler, düğme simgeleri ve yazılar CMT’nin hizmet markaları, ticari markaları ve/veya ticari sunuş tarzıdır. Kullanıcı, CMT’nin önceden yazılı izni olmadan bunları kopyalayamaz, taklit edemez veya kullanamaz. CMT web sitesindeki ve CMT web sitesine ilişkin tüm haklar, unvanlar ve menfaatler, buradaki herhangi bir içerik, CMT Hizmetleri, CMT Hizmetlerine ilişkin teknoloji ve yukarıda bahsedilenlerden oluşturulan ya da türetilen herhangi bir teknoloji ya da tüm teknolojiler ve içerik CMT’nin ve lisanslı firmalarının özel mülkiyetindedir.

13. Kullanıcının Kişisel Verilerinin Korunması

13.1.Kullanıcı, CMT’ye ait işyeri, ofis veya CMT’nin Temsilcilerinde doldurmuş olduğu sair formlar, elektronik olarak doldurduğu iletişim formları, işbu sözleşme dahil olmak üzere çevrimiçi kanallar üzerinden CMT ile yapmış olduğu yazılı veya sözlü iletişimler, elektronik posta sistemi üzerinden CMT’ye göndermiş olduğu elektronik posta, faks veya mektup gibi araçlar ile her türlü bilgi ve belgeler, telefon kanalı üzerinden veya doğrudan CMT ile yapmış olduğu görüşmelerde paylaştığı bilgi ve belgeler ve sair her türlü yolla sözlü, yazılı veya elektronik olarak paylaştığı kişisel veriler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere sair yollarda CMT’ye aktarılan tüm kişisel verilerinin CMT tarafından kısmen veya tamamen, otomatik olan veya olmayan yöntemlerle, Kişisel Verilerin Korunması Kanun’un (“KVKK”) 1. ve 2. Maddelerine uygun olarak toplandığını, CMT tarafından sunulan ödeme hizmetlerinin ve iş faaliyetlerinin ifası ve/veya icrasını gerçekleştirmek, hizmetlerin satış süreçlerini planlamak ve/veya icra etmek, ürün ve hizmetleri geliştirmek, çeşitlendirmek, ürün ve hizmetlerin pazarlama ve reklamını yapmak, ilgili kişileri bu faaliyetlerden faydalandırmak için gerekli çalışmaları yapmak, ürün ve hizmetler hakkında bilgilendirmek, ürün ve hizmetler hakkında kullanıcıların memnuniyetin ölçmek, talep ve şikayetleri yönetmek, gerekli kalite ve standart denetimlerini yapmak, bilgi güvenliği süreçlerini planlamak, denetlemek ve/veya icra etmek, ticari ve iş stratejilerini belirlemek ve uygulamak, iş sürekliliği faaliyetlerini planlamak ve/veya icra etmek, finans, muhasebe ve faturalandırmaya ilişkin süreçleri takip etmek, hukuki süreçleri takip etmek, verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamak, Şirket operasyonlarının güvenliğini temin etmek, CMT ile iş ilişkisi içerisinde olan gerçek ya da tüzel kişilerin hukuki, teknik veya ticari iş güvenliğini sağlamak, Şirket prosedürleri gibi amaçlarla KVKK’ nın 5. ve 6. Maddede belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları doğrultusunda işlenebileceğini kabul beyan ve taahhüt eder.

13.2.Kullanıcı ayrıca, kimlik, iletişim, kullanıcı işlem, işlem güvenliği, risk yönetimi, hukuki işlem ve uyum, fiziksel mekan, güvenlik, pazarlama bilgileri ve sair tüm kişisel veri ve özel nitelikli kişisel verilerinin, yukarıda belirtilen amaçlarla işlenmesi, aktarılması ve muhafaza edilmesi, toplanan kişisel verilerin, yukarıda sayılanlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere amaçlar doğrultusunda CMT tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için CMT’nin ilgili iş birimleri tarafından gerek yurtiçi gerekse yurtdışında bulunan iştirakleri, hissedarları, iş ortakları, tedarikçileri, denetçileri, hizmet sağlayıcıları, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurum ve kuruluşlar, meslek kuruluşları ve benzeri kuruluşlar, denetleyici ve düzenleyici makamlar, mevzuat hükümlerinin izin verdiği özel kişiler ile diğer kişi ve kuruluşlarla KVKK’ nın 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılması ve aktarılmasını kabul, beyan ve taahhüt eder.

13.3.CMT, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Kullanıcı tarafından açık rıza gösterilerek işlenen bilgilerin gizliliğini sağlamakla yükümlüdür.

14. Hata Ve Zarar Sorumluluğu

CMT, sadece işbu Sözleşme’den kaynaklanan kendi yükümlülüklerinin ihlali nedeniyle meydana gelen zararlardan sorumlu olup, kendi kusurunun bulunmadığı üçüncü şahıs veya Kullanıcı tarafından neden olunan zararlardan sorumlu olmayacaktır.

CMT, kendisi tarafından öngörülemeyen veya engellenemeyen durumlar neticesinde meydana gelen gecikmelerden, ödeme işlemin gerçekleştirilememesinden veya ödeme işleminde kendi kusuru dışında hata meydana gelmesinden veya bunların sonucunda meydana gelen zararlardan sorumlu olmayacaktır.

15. Sözleşme’nin Süresi Ve Feshi

15.1. İşbu Sözleşme imza tarihinde yürürlüğe girecek olup, belirtilen şekilde feshedilmediği sürece yürürlükte kalacaktır.

15.2. CMT herhangi bir zamanda 2 (iki) ay öncesinde yapacağı yazılı bildirimle Sözleşme’yi herhangi bir tazminat ödemeksizin feshedebilecektir. Kullanıcı ise, Sözleşme’yi herhangi bir nedene dayanmaksızın feshetmek istediği takdirde bu durumu 1 (bir) ay öncesinden CMT’ye bildirecektir. 

15.3 Taraflar’dan birinin sözleşmesel yükümlülüklerini ihlal etmesi ve ihlalin düzeltilmesine ilişkin olarak karşı Tarafça iletilen talebe rağmen ilgili ihlalin 7 (yedi) iş günü hafta içerisinde düzeltilmemesi halinde, Sözleşme ihtarı gönderen Tarafça yazılı olarak iletilecek bir ihbarla derhal tazminat ödemeksizin feshedebilir. 

15.4 Kullanıcı’nın işbu Sözleşme kapsamında sunulan hizmetleri yasalara ve ahlaka aykırı amaçlarla, yasalara veya ahlaka aykırı ürün veya hizmetlerin temini amacıyla kullandığının ve/veya işbu Sözleşme’de bulunduğu beyanların gerçek olmadığı veya bu beyanlara aykırı davrandığı tespit edilmesi halinde işbu Sözleşme CMT tarafından herhangi bir ihbarda bulunmaksızın derhal feshedilebilecektir

15.5 CMT’nin Kanun kapsamındaki faaliyet izninin herhangi bir nedenle sonlanması halinde, işbu Sözleşme CMT’ye herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğurmaksızın CMT tarafından yapılan bildirime istinaden feshedilecektir.

15.6 CMT hileli veya yetkisiz kullanım şüphesinin söz konusu olduğu hallerde Sözleşme kapsamında Kullanıcı’ya sunduğu hizmetleri askıya alabilecek, Ödeme Aracı’nı kullanıma kapatabilecektir. Bu durumda CMT (Mevzuat’ta bilgi verilmesini engelleyici düzenlemeler bulunması veya güvenliği tehdit edici objektif nedenlerin varlığı dışında) Kullanıcı’yı bilgilendirecek ve askıya alınma sebebi ortadan kalktığında hizmetleri ve Ödeme Aracı’nı yeniden Kullanıcı kullanımına sunacaktır. CMT ayrıca Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’ye aykırılığı durumunda da aykırılık giderilene kadar Servis’i askıya alabilecektir.

15.7 Sözleşme’nin CMT tarafından fesih edilme durumunda CMT Kullanıcı’dan tahakkuk eden alacağını ve Ödeme Aracı’nın iadesini talep edebilir. Kullanıcı, CMT’ye 30(otuz) gün önceden yazılı olarak bildirmek ve aynı zamanda Ödeme Aracı’nın iade etmek ve tüm borcu fer’ileri ile birlikte ödemek suretiyle Sözleşmeyi istedikleri zaman sona erdirebilirler. 

16. Kredi Kartı İle Bakiye Yükleme Kuralları

 1. Kredi kartı ile bakiye yüklenmesi halinde yüklenen bakiyenin %2(yüzdeiki)’si oranında komisyon kullanıcıdan kesilecektir.
 2. Kredi kartından CMT cüzdan hesabına bakiye yüklendiği durumlarda;
  1. Yüklenen bakiye tanımlı banka hesaplarına aktarılamaz.
  2. Yüklenen bakiye diğer bir CMT cüzdan kullanıcısına gönderilemez.
  3. 7(yedi) gün içinde yüklenen bakiye anlaşmalı olduğumuz kurumsal firmaların alışveriş imkanları dahilinde harcanabilir. Söz konusu süre dahilinde harcanmaması durumunda yüklenen bakiye kredi artına iade edilir.
 3. Kredi kartından yüklenen bakiyeler sadece ve sadece anlaşmalı olduğumuz kurumsal firmaların hesaplarına transfer edilebilir.
 4. Kurumsal firmaların hesaplarına yapılan gönderimlerde ayrıca ücret kesilmemektedir.
 5. CMT, bu işlemlerle ilgili her türlü komisyon oranı ve ücret tarifesini değiştirme hakkını saklı tutar.

17. Gizlilik Ve Bilgi Güvenliği

Taraflar, işbu Sözleşme çerçevesinde herhangi bir şekilde diğer Taraf’tan temin edeceği tüm bilgileri devamlı olarak gizli tutacağını, saklayacağını, Sözleşme’de belirtilenden başka bir amaç için kullanmayacağını ve bu bilgileri gizli bilgiler olarak değerlendirerek ilgili Taraf’ın yazılı rızası olmaksızın üçüncü şahıslara (yasal zorunluluklar dışında) ifşa etmeyeceğini beyan ve taahhüt etmektedir. İfşa edilmesi halinde ilgili Taraf’ın bilcümle maddi ve manevi tazminat hakkı saklıdır. Gizlilik hükmü Sözleşme’den bağımsız bir taahhüt olup, işbu Sözleşme’nin herhangi bir nedenle hitamından sonra da yürürlükte kalacaktır.

18. Devir

Kullanıcı, CMT’nin ön yazılı onayı olmadan doğrudan veya dolaylı olarak tamamen veya kısmen Sözleşmeyi ve Sözleşme konusu hak ve yükümlülüklerini başkalarına devir ve temlik edemez. CMT, her zaman için Sözleşmeden doğan hak, yükümlülük, alacak ve sorumluluklarını üçüncü şahıslara devir ve temlik edebilir, alt yüklenici veya Sözleşmede belirtilen dışında Temsilci kullanabilir. 

19. Mücbir Sebepler

Sözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan, Taraflar’ın kontrolü haricinde ortaya çıkan ve öngörülemeyen, Taraflar’ın veya tek bir Taraf’ın çalışma imkanlarını kısmen veya tamamen, geçici olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen beşeri ve doğal afetler, harp, seferberlik, yangın, grev, lokavt, CMT’nin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu faaliyet izninin geçici olarak kaldırılması halleri mücbir sebep sayılır. Mücbir sebebe maruz kalan Taraf durumu derhal diğer Taraf’a yazılı olarak bildirir ve mücbir sebep süresi boyunca Taraflar’ın edimleri askıya alınır. Mücbir sebepler ortadan kalkınca sözleşme kaldığı yerden devam eder. Mücbir sebep süresi boyunca hakları ifa edilmeyen Taraf’ın yükümlülükleri de askıya alınacaktır. Mücbir sebep halinin 1 yıldan fazla sürmesi halinde, hakları ihlal edilen Taraf işbu Sözleşme’yi tazminatsız olarak feshedebilir. 

20. Uyuşmazlıkların Çözümü

Taraflar, işbu Sözleşme’nin yorumu ve uygulanmasından kaynaklanan her türlü ihtilafların çözümünde yetkili yargı merciinin İstanbul Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri’nin olduğunu kabul etmişlerdir. 

21.Tebligat

CMT’nin işbu Sözleşme kapsamında belirtilen adresi ile kayıt sırasında Kullanıcı tarafından belirtilen adres tarafların yasal tebligat adresleri olup Taraflar, işbu Sözleşmede yer alan adreslerinin tebligata açık adresleri olduğunu ve bu adreslere yapılacak her türlü tebligatın geçerli ve yasal sayılacağını ve bu adreslerde meydana gelen değişikliklerin 30 (otuz) gün zarfında Sözleşme taraflarına yazılı olarak duyurulacağını, aksi halde Sözleşme’de yazılı adreslere yapılacak tebligatların tarafları bağlayacağı ve gec¸erli yasal tebligat olarak kabul edileceğini peşinen kabul ve taahhüt etmişlerdir. İlgili mevzuatta aksi belirtilmedikçe Sözleşme uyarınca yapılacak tüm bildirimler yazılı veya elektronik olarak iletilebilir. CMT, işbu Sözleşme kapsamında Kullanıcı’ya yönelik yapacağı bildirimleri Sözleşme’de belirtilen zamanlarda Kullanıcı’nın kayıt sırasında bildirdiği adresine iletilecek e-posta aracılığıyla yapacaktır.

22. Muhtelif Hükümler

22.1. İşbu Sözleşme kapsamındaki işlemler ve Hizmete ilişkin her türlü ihtilafta CMT’nin kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtları delil teşkil edecek olup, Taraflar bu maddenin H.M.K. Madde 193 anlamında bir delil sözleşmesi teşkil ettiğini kabul ederler.

22.2. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün bir Tarafça ihlaline karşın diğer Taraf’ın herhangi bir işlem yapmamış olması diğer Taraf’ın haklarından vazgeçtiği anlamına gelmez ve diğer Taraf müteakip ihlal hallerinde de Sözleşme’den doğan haklarını her zaman kullanmak hakkına sahiptir. İşbu Sözleşme’den doğan herhangi bir hakkın ilgili Tarafça süresinde kullanılmaması veya gecikmeli olarak kullanılması, hak sahibi Taraf’ın söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmez.

22.3 İşbu Sözleşme’nin esaslı olmayan hükümlerinden biri yahut birkaçının kısmen veya tamamen geçersiz addedilmesi, Sözleşme’nin kalan hükümlerinin geçerliliğine etki etmeyecektir.

23. Sözleşme’nin Yürürlüğü

İş bu 12 sayfa ve 22 maddeden ibaret olan sözleşmeyi imzalamaya, ilgili maddelerde belirtilen hükümler ve bilgiler uyarınca belirtilen işlemleri yapmaya ehil olduğumu, kullanım koşul ve şartlarını okuduğumu, anladığımı ve kabul ettiğimi beyan ederim.Bize Ulaşın